MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

Ugeskema

Kollund Skole har taget begrebet ”ugeskema” i anvendelse.

Ugeskema er en ny og samtidig velafprøvet måde at undervise på, hvor det bliver muligt at tilgodese den enkelte elevs behov. Det kan lade sig gøre at udfordre den enkelte elev der, hvor han/hun er i sin faglige, personlige og sociale udvikling. Det betyder at eleven, og hele klassen, kan blive så dygtigt som muligt, samtidig med at der opnås forøget trivsel.

Andre gevinster ved at arbejde med ugeskema er at styrkelsen af børnefællesskaber, inklusionsarbejdet, bliver mere kvalificeret og at arbejdet med individuelle læringsmål og hermed undervisningsdifferentiering styrkes, samtidig med at børnene oplever og får forståelse for, at de alle har forskellige styrker og behov.

Ugeskemaet går ud på, at alle de opgaver eleverne skal lave i løbet af ugen, står i et afkrydsningsskema. I begyndelsen er alle opgaverne ens for alle, men ret hurtigt kan skemaet bruges til at differentiere, så der er forskel på. Hvilke opgaver eleverne skal løse. Nogle elever arbejder hurtigt, andre er mere grundige, og elever med særlige behov kan tilgodeses. Selvom den faglige spredning kan være stor, kan det lade sig gøre at udfordre både de svageste og de dygtigste elever. Alle bliver udfordret på netop deres niveau.

Når klassen arbejder med ugeskema, vælger eleverne selv, i hvilken rækkefølge de løser opgaverne i løbet af ugen. Det kan være en mulighed at de også selv vælger, hvor de arbejder, og hvem de arbejder med. Det er altså ikke et spørgsmål OM de løser opgaverne, udelukkende et spørgsmål om i hvilken rækkefølge. At eleverne vælger selv giver dem en stor følelse af frihed.

Et vigtigt element er kammerathjælp før voksenhjælp. Eleverne skal spørge hinanden efter et aftalt mønster, før de inddrager en lærer. Hvis eleven får brug for voksenhjælp, sætter han/hun sin navneklods op på tavlekanten og fortsætter herefter med en anden opgave fra ugeskemaet. Eleven skal altså ikke sidde og vente på at læreren kommer forbi og svarer på spørgsmål. Alle ved hele tiden, hvad de skal og hvad der forventes af dem. Det giver ro. Samtidig styrker det de sociale relationer i klassen – her hjælper vi hinanden. I forhold til den enkelte elevs læring giver det forståelse på et højere niveau, når man er i stand til at forklare en opgave for en kammerat.

Eleverne kan opleve den frihed, at de kan bevæge sig rundt i ugeskema-timerne, hvis det ikke forstyrrer kammeraterne. Der skal vises hensyn og alle skal lære at tale sagte/hviske samt at gå roligt/liste. Motion og bevægelse kan optræde som integrerede opgaver på ugeskemaet, ligesom understøttende undervisning og faglig fordybelse integreres og udvikles som en del af ugeskemaet.

Som tidligere skrevet andetsteds tager vi udgangspunkt i, at eleverne får færdiggjort deres skolearbejde i skoletiden. Der kan dog være undtagelser og vi opfordrer fortsat til at den daglige læsning tilgodeses i hjemmene. Alle elever vil få individuelle materialer, som de må lave lige så meget i, som de har lyst til. Lærer eller skolepædagog aftaler med eleven, hvor meget denne skal lave, hvis det viser sig at der ikke arbejdes tilstrækkeligt på frivillig basis.

Klasseundervisning i gængs forstand vil fylde meget mindre når der arbejdes med ugeskema. Mindst en gang om ugen vil klassen få forklaret det nye, de skal lære. Her sidder eleverne foran tavlen mens læreren laver fælles gennemgang.

Når klassen arbejder med ugeskema, får lærere og skolepædagoger frigjort tid, til at tale med hver enkelt elev. Dette er en yderligere gevinst til styrkelse og supplement af arbejdet med kontaktlærersamtaler, individuelle læringsmål og dynamiske elevplaner.

Allerede i foråret var samtlige lærere og skolepædagoger på kursus i ugeskema. I flere klasser har der været afviklet forløb med ugeskema, og erfaringerne herfra er givet videre til de, der først skal i gang i dette skoleår. Det er ikke sådan at alle fag og klasser er med fra begyndelsen af året. Det vil ske gradvist og i forskelligt tempo. Systemet kræver tilvænning for både elever og lærere, og ikke alle fag er lige egnet til ugeskema. De enkelte teams vil i løbet af året informere nærmere om tempo og omfang for hver enkelt klasse. Hvis I som forældre har opklarende spørgsmål er I velkomne til at rette henvendelse til os herom. Til yderligere information kan med fordel benyttes www.ugeskemarevolutionen.dk samt Ugeskemarevolutionen på Facebook.