MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

Det pædagogiske grundlag

Det pædagogiske grundlag for Børnehuset Kollund

Som forældrebestyrelse og det pædagogiske personale i Børnehuset Kollund ønsker vi, at forældrene i Børnehuset oplever muligheden for, at være i et involverende samarbejde med børnehaven.  På den baggrund har vi i dialog med ledelsen og det pædagogiske personale udarbejdet nedenstående, rammesættende principper der skal tjene som guidelines i samarbejdet.

 • Børnesyn: I Børnehuset mødes barnet som et unikt menneske. Det skal opleve, at blive set og hørt.Børnehuset skaber præmisser, der fremmer barnets personlige udvikling under hensyn til dets kompetencer, interesser og behov. Børnehuset vægter udfordringer og hverdagens små sejre for barnet i forbindelse med dets læring.
   
 • Dannelse & børneperspektiv: Dannelse forstås som læreprocesser, der finder sted i  kulturelle sammenhænge som forudsætning for barnets udvikling af  indsigt i egen formåen, empati og deltagelse i demokratiske fællesskaber.Børnene skal opleve, at der er mulighed for deltagelse i fællesskabet på en måde, der motiverer barnet til deltagelse. Uanset hvilken alder barnet har, skal deltagelse ske på dets præmisser. Pædagogerne skaber rammer der fordrer medbestemmelse og forståelse, af egne og andres behov.Børneperspektivet ses både fra pædagogernes og barnets forståelse af børneperspektiv. Pædagogerne giver plads til og skaber præmisser, der gør det muligt for barnet at opleve ”at have en stemme” ligesom det er vigtigt at ”spørge barnet” i situationer, hvad det selv tænker.
   
 • Leg & læring: Børnenes udfoldelsesmuligheder for leg i udfordrende lege- og læringsmiljøer både ude og inde, understøttes løbende med udgangspunkt i faglige, pædagogiske og reflekterende dialoger. Disse tilgodeser barnets og gruppens fysiske og kognitive udvikling.Pædagogernes viden og kompetence sættes i spil for at fremme læringsmiljøet med fokus på de forskellige aldersgruppers leg. Leg, der understøtter børnefællesskaber både i aldersopdelte grupper, på tværs af alder og med blik for den sammenhæng, der skal være i forhold til skolen.
   
 • Kvalitet i dagtilbud: Der arbejdes med en struktur der fremmer videndeling og dialoger om arbejdet med kvalitet, hvor ledelse og pædagogerne løbende vurderer og kvalificerer kvaliteten og rammerne om det pædagogiske arbejde med børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.  
   
 • Evalueringskultur: Der opøves faglige pædagogiske kompetencer om den fælles rammesættende evalueringskultur med fokus på de pædagogiske læreplaner. Bestyrelse, ledelse og pædagoger arbejder med pædagogisk dokumentation og evaluering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
   
 • Forældresamarbejde: Bestyrelsen, ledelsen og det pædagogiske personale, er rammesættende for det gode forældresamarbejde, baseret på en inddragende og løbende dialog med forældrene om deres barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det gensidige samarbejde foregår i hverdagen, når forældrene kommer i børnehaven, derudover afholdes individuelle samtaler, gruppemøder og fællesmøder. Et bestyrelsesmedlem deltager i gruppe/fællesmøder.
   
 • Omkringliggende samfund: Der samarbejdes med det omkringliggende samfund, hvor Børnehuset Kollund åbner sig op for omverdenen for at bidrage til børnenes læring og samfundsforståelse. F.eks. ved at inddrage andre faglige perspektiver og ved at udvide læringsrummet til andre arenaer end dagtilbuddets normale fysiske rammer.

 

Det pædagogiske grundlag (principper) revideres en gang årligt i forbindelse med udarbejdelse af Virksomhedsplanen.

Næste gang efteråret 2020.