MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

AKT-Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse af AKT-/ inklusionsvejleder

Målet for vores arbejde r, i samarbejde med skolens ledelse, lærere, pædagoger samt forældre at fremme og sikre kvaliteten i udviklingen af trivsel. Trivsel er en væsentlig forudsætning for udvikling og indlæring. Elevens behov søges tilgodeset både fagligt, socialt og personligt.
Udgangspunkt for arbejdet. Skolens politik samt Aabenraa Kommunes ”Sund Opvækst”, hvor ambitionen er at skabe de bedst mulige opvækst-, trivsels- og vækstmuligheder til gavn for kommunens borgere, danner udgangspunkt for arbejdet.


I akt- og inklusionsarbejdet tages udgangspunkt i den anerkendende tilgang ud fra en systemisk forståelse.

Rammerne for arbejdet
I skoleåret 2019/2020 er der afsat 5 lektioner ugentligt der varetages af MA, som fordeles efter behov og i fællesskab med ledelsen.
Akt- og inklusionsarbejdet er på dagsordenen på fælles fasemøder


Proceduren for ansøgning til akt-/inklusionsstøtte
Der udarbejdes et lokalt ansøgningsskema/indstillingsskema til AKT-/inklusionsstøtte og der kan løbende indstilles.
Det er vigtigt, at indsatsen målrettes, og at der løbende evalueres. Endvidere udarbejdes et ressourceprofilskema, der tages i brug når man er bekymret for et barn/elev.


AKT-/ inklusionsrelaterede opgaver
AKT-/inklusionsrelaterede opgaver kan opdeles i forebyggende, foregribende eller indgribende aktiviteter.

Forebyggende aktiviteter
Her forstås aktiviteter, der fremmer trivslen og dermed forebygger at problemer opstår.

AKT-/inklusionvejlederen kan f.eks:
● Foretage regelmæssige evalueringer af trivslen
● Rådgive og vejlede kollegaer i indførsel af trivselsfremmende tiltag/foranstaltninger i klassen/skolen såsom:
● Være tovholder på trivselsdage
● Legepatrulje
● Opstart af fortællerkreds
● Opstart med forløb af taktil rygmassage
● PSV – en her og nu vurdering af det sociale liv i klassen (alle klasser)
● Ideer og inspiration til sociale træningsforløb (AKT - hvordan mappen)
● Konflikthåndtering
● Klasserumsledelse
● Deltage ved forældremøder for at fortælle om skolens trivselsarbejde
● Venskabsklasser
● Klassekonference
● SSP


Foregribende aktiviteter
Her forstås, at man har konstateret begyndende problemer/udfordringer, og at man gør en særlig indsats for at forhindre, at problemerne/udfordringerne forværres.


AKT-/inklusionsvejlederen kan f.eks.:
● Observere elever der har problemer/udfordringer med adfærd, kontakt og trivsel.
● Hjælpe lærerne med at udarbejde trivselsplaner (vækstmodel, scoreark)
● Observere det sociale samspil i klassen efter anmodning fra læreren med efterfølgende vejledning af læreren og elever
● Samtaler med elev/elever med trivselsproblemer
● Støtte samarbejdet mellem skole og hjem, når der er behov for det.
● Tilbyde supervision til kolleger omkring det sociale samspil i forhold til klassen, gruppe eller enkeltelever.
● Tilbyde sociale træningsforløb for klassen/grupper


Indgribende aktiviteter
Her forstås opgaver, der går i stedet for eller ydes som supplement til den almindelige undervisning.
AKT-/inklusionsvejlederen kan f.eks.:
● Træde hjælpende ind ved konflikter mellem enkeltpersoner eller i grupper
● Etablere kontakt med de elever som det ikke er lykkedes kollegerne at etablere kontakt til.
● Støtte til konflikthåndtering

Akut hjælp
Her forstås en opgave, der skal løses med øjeblikkelig virkning
AKT-/inklusionsvejlederen kan f.eks.:
● Afhjælpe ved en konflikt
● Være bindeled mellem hjem og skole
AKT-/inklusionsvejlederen
● Samarbejder og deltager i netværksmøder med eksterne samarbejdspartnere.
● Deltager i kommunens og andre relevante AKT - og inklusionsnetværksmøder.