MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

Lejrskole

Principper for lejrskole:

Definition: En lejrskole er en integreret del af undervisningen, og der er mødepligt for eleverne. Lejrskolen forberedes og efterbehandles hjemme som en del af undervisningen. Et lejrskoleophold har også til formål at udvikle og styrke klassens sociale liv.

Skolen betaler de udgifter, der er nødvendige for turens gennemførelse (transport, ophold, entre m.m.), mens der opkræves max. kr. 75 pr. dag til forplejning.

Formålet med lejrskole på Kollund Skole og Børnehus er således:

  • At fremme elevernes muligheder for fagligt at arbejde i anderledes rammer.
  • At styrke og udvikle de sociale relationer blandt eleverne.
  • At give eleverne fælles oplevelser.

• at de deltagende lærere/pædagoger sikrer turens faglige og pædagogiske sigte og forestår

planlægningen af indholdet af disse

• at eleverne i videst muligt omfang inddrages i forberedelsen og planlægningen af lejrskolen

• at det tilstræbes, at de deltagende lærere/pædagoger er repræsenteret af begge køn, og at det er

klassens primære lærere, der er med i den forberedende fase og i gennemførelsen af lejrskolen.

Der afholdes en lejrskole i skoleforløbet. Denne placeres på 5.-6. årgang som en fælles lejrskole for begge årgange.

Lejrskolens varighed er max. 5 skoledage.

Fællesbestyrelsen for Kollund Skole og Børnehus forpligter sig til løbende og mindst en gang årligt at ajourføre principperne i forhold til gældende lov og praksis.